ធ្វើការងារផងរៀនផងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ។ អ៊ែតនិចចង់ជួយផ្តល់ជាយោបល់ល្អខ្លះៗដើម្បីជួយឲអ្នកសិក្សាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ យោបល់ទាំងនោះមាននៅក្នុងអត្ថបទខាងក្រោម។ (បើសិនជាអ្នកមានយោបល់ឬសំណូមពរបន្ថែម អ្នកអាចCommentនៅខាងក្រោមអត្ថបទបាន។)

I. យោបល់ទាក់ទងនិងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស (English Language Learning)

1. 5​ ចំណុចជួយជំនាញស្តាប់ភាសាអង់គ្លេស (Listening Skills) របស់អ្នកអោយបានប្រសើរ

2. 3 គន្លឹះជួយការអានភាសាអង់គ្លេស(Reading Skills)របស់អ្នកអោយបានប្រសើរជាងមុន

3. 3​ ចំណុចជួយអ្នកអោយនិយាយភាសាអង់គ្លេស (Speaking Skills) បានល្អ

4. 6 គន្លឹះជួយអោយជំនាញសរសេរភាសាអង់គ្លេស(Writing Skills)របស់អ្នកប្រសើរ

5. គន្លឹះ 3 សំរាប់អ្នកខ្សោយវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស​ (Grammar)

6. 3 ចំណុចជួយអ្នកអោយរៀនពាក្យភាសាអង់គ្លេស​ (Vocabulary) ឆាប់ចេះ

7. រៀនអង់គ្លេសជាមួយគ្រូខ្មែរធ្វើឲនិយាយអង់គ្លេសតុងអត់ឡូយ

8. តើខ្ញុំគួររៀនភាសាអង់គ្លេសទូទៅឬភាសាអង់គ្លេសសំរាប់កិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម?

9. ខ្ញុំចង់ចេះភាសាអង់គ្លេស តើខ្ញុំគួរអានសៀវភៅអ្វីទៅល្អ?

10. តើខ្ញុំគួរតែរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយប្រើភាសាខ្មែរដើម្បីបកប្រែដែរឬទេ?

11. តើរៀនអង់គ្លេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតល្អអត់?

12. តើរៀនអង់គ្លេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតល្អអត់?

13. តើរៀនអង់គ្លេសតែនៅក្នុងថ្នាក់គ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ?

II. យោបល់ទូទៅទាក់ទងនិងការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតល្អ (Learning and Developing A Good Mindset)

1. តើសាលាភាសាអង់គ្លេសមួយណាល្អជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា?

2.​ ខ្ញុំចង់រកស៊ីហ្នឹង ចាំបាច់រៀនច្រើនធ្វើអ្វី

3. ពេលសួរសាលារៀនអង់គ្លេស តើខ្ញុំគួរសួរអ្វីខ្លះ?

III. អំពីតេស្ត IELTS

1. តើតេស្តIELTSហ្នឹងស្អីគេ?

2. តើខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្តើមត្រៀមខ្លួនប្រលងតេស្តIELTSនៅពេលណា?

3. ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវចូលរៀនត្រៀមមុនប្រលងតេស្តIELTS?

4. វិធីងាយៗសំរាប់ត្រៀមខ្លួនប្រលងតេស្តIELTS

5. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Listening តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់

6. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Reading តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់

7. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Writing តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់

8. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Speaking តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់