តួនាទីជាអាណាព្យាបាលមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេ។ អាណាព្យាបាលគ្រប់គ្រាន់តែងតែប្រាថ្នាចង់ឲកូនឬមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនទទួលបានប្រយោជន៏និងមានអនាគតភ្លឺស្វាង។ ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់អាណាព្យាបាលសុទ្ធតែមានដំណោះស្រាយនោះទេនៅពេលដែលកូនឬមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនមានបញ្ហា។ អ៊ែតនិចយល់ច្បាស់អំពីទឹកចិត្តនិងឧបសគ្គរបស់អាណាព្យាបាលជាទូទៅ ដូច្នេះហើយបានជាអ៊ែតនិច ចូលរួមផ្តល់ជាយោបល់ល្អខ្លះៗដែលអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៏របស់ខ្លួន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថបទដែលមានយោបល់ល្អៗជាច្រើនសំរាប់អ្នក។ (សូមប្រើប្រាស់យោបល់ទាំងនោះតាមការគួរហើយបើសិនជាអ្នកមានសំណូមពរអ្វីបន្ថែម អ្នកអាចស្នើមកអ៊ែតនិចតាមរយៈការCommentក្រោមអត្ថបទនីមួយៗ។)

I. យោបល់ល្អៗអំពីការសិក្សារបស់កូន

1. មូលហេតុប្លែកមួយដែលធ្វើអោយក្មេងខ្លះគេចសាលាមិនចូលរៀនប៉ុន្តែឪពុកម្តាយខ្លះអត់ដឹង

2. តើគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជនជាតិបរទេសនិងខ្មែរមួយណាល្អជាង?

3. តើអាណាព្យាបាលអាចជួយអោយកូនរៀនពូកែតាមវិធីណា?

4. តើសាលាភាសាអង់គ្លេសមួយណាល្អជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា?

5. រៀនអង់គ្លេសជាមួយគ្រូខ្មែរធ្វើឲនិយាយអង់គ្លេសតុងអត់ឡូយ

6. តើខ្ញុំគួររៀនភាសាអង់គ្លេសទូទៅឬភាសាអង់គ្លេសសំរាប់កិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម?

7. ខ្ញុំចង់រកស៊ីហ្នឹង ចាំបាច់រៀនច្រើនធ្វើអ្វី

8. ពេលសួរសាលារៀនអង់គ្លេស តើខ្ញុំគួរសួរអ្វីខ្លះ?

II. អំពីតេស្ត IELTS

1. តើតេស្តIELTSហ្នឹងស្អីគេ?

2. តើខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្តើមត្រៀមខ្លួនប្រលងតេស្តIELTSនៅពេលណា?

3. ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវចូលរៀនត្រៀមមុនប្រលងតេស្តIELTS?

4. វិធីងាយៗសំរាប់ត្រៀមខ្លួនប្រលងតេស្តIELTS

5. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Listening តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់

6. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Reading តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់

7. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Writing តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់

8. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Speaking តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់