បំពេញតួនាទីជាសិស្សវិទ្យាល័យល្អមួយរូបមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលប៉ុន្មាននោះទេ។ សិស្សវិទ្យាល័យខ្មែរយើងត្រូវរៀននៅវិទ្យាល័យពេញម៉ោងហើយអ្នកខ្លះឆ្លៀតទៅរៀនជំនាញបន្ថែមដូចជាជំនាញកុំព្យូទ័រឬភាសាអន្តរជាតិដូចជាភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម។ អ៊ែតនិចចង់ចែករំលែកយោបល់ល្អខ្លះដើម្បីជួយដល់សិស្សវិទ្យាល័យខ្មែរយើងសិក្សាមុខវិជ្ជាណាមួយឬភាសាអង់គ្លេសឲមានប្រសិទ្ធភាព។ យោបល់ទាំងនោះមាននៅក្នុងអត្ថបទដូចខាងក្រោម។ (បើសិនជាអ្នកមានចម្ងល់ឬសំណូមពរនានា សូមសរសេរនៅCommentខាងក្រោមអត្ថបទ។)

I. យោបល់ទាក់ទងនិងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស (English Language Learning)

1. 5 ចំណុចជួយជំនាញស្តាប់ភាសាអង់គ្លេស (Listening Skills) របស់អ្នកអោយបានប្រសើរ

2. 3 គន្លឹះជួយការអានភាសាអង់គ្លេស(Reading Skills)របស់អ្នកអោយបានប្រសើរជាងមុន

3. 3​ ចំណុចជួយអ្នកអោយនិយាយភាសាអង់គ្លេស (Speaking Skills) បានល្អ

4. 6 គន្លឹះជួយអោយជំនាញសរសេរភាសាអង់គ្លេស(Writing Skills)របស់អ្នកប្រសើរ

5. គន្លឹះ 3 សំរាប់អ្នកខ្សោយវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស​ (Grammar)

6. 3 ចំណុចជួយអ្នកអោយរៀនពាក្យភាសាអង់គ្លេស​ (Vocabulary) ឆាប់ចេះ

7. ខ្ញុំចង់ចេះភាសាអង់គ្លេស តើខ្ញុំគួរអានសៀវភៅអ្វីទៅល្អ?

8. តើខ្ញុំគួរតែរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយប្រើភាសាខ្មែរដើម្បីបកប្រែដែរឬទេ?

9. តើរៀនអង់គ្លេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតល្អអត់?

10. តើរៀនអង់គ្លេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតល្អអត់?

11. តើរៀនអង់គ្លេសតែនៅក្នុងថ្នាក់គ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ?

12. តើសាលាភាសាអង់គ្លេសមួយណាល្អជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា?

13. រៀនអង់គ្លេសជាមួយគ្រូខ្មែរធ្វើឲនិយាយអង់គ្លេសតុងអត់ឡូយ

14. ពេលសួរសាលារៀនអង់គ្លេស តើខ្ញុំគួរសួរអ្វីខ្លះ?

II. អំពីតេស្ត IELTS

1. តើតេស្តIELTSហ្នឹងស្អីគេ?

2. តើខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្តើមត្រៀមខ្លួនប្រលងតេស្តIELTSនៅពេលណា?

3. ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវចូលរៀនត្រៀមមុនប្រលងតេស្តIELTS?

4. វិធីងាយៗសំរាប់ត្រៀមខ្លួនប្រលងតេស្តIELTS

5. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Listening តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់

6. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Reading តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់

7. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Writing តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់

8. គន្លឹះសាមញ្ញៗតែអាចជួយអ្នកប្រលង Speaking តេស្ត IELTS បានពិន្ទុខ្ពស់